27 Mayıs 2014 Salı

                      Kommunikativ qabiliyyətlər

Pedaqoji texnologiyada müəllimin fəaliyyətini aşağıdakı
funksional komponentlərə ayırmaq olar:
1) Qnostik (idraki) komponent
2) Layihələşdirici komponent
3) Konstruktiv komponent
4) Təşkilatçılıq komponenti
5) Kommunikativ (ünsiyyət) komponent

Qnostik komponentə daxildir: təlim, təhsil-tərbiyənin
məqsədləri, tədris etdiyi fənnin məzmunu barədə biliklər, şagirdləri öyrənmək, təlim prinsiplərini və texnologiyalarını öyrənmək,
öyrədici və tərbiyəedici məşğələlər keçirmək və s.
Layihələşdirici komponent. Uzaq məqsədləri (pespektivləri), əməliyyatları, vasitələri özündə birləşdirir; layihələşdirmə
cinsi fərqlər nəzərə almaqla həyata keçirilməlidir
Konstruktiv komponent. Qarşıdakı məşğələni hazırlamaq üçün əməliyyatlar komplektini nəzərdə tutur
Təşkilatçılıq komponenti. Məşğələləri hazırlamaq və
keçirmək üçün əməliyyatlar komplektini nəzərdə tutur
Kommunikativ komponent. Şagirdlərlə qarşılıqlı ünsiyyət prosesi zamanı fəaliyyət üçün əməliyyatlar komplektini
özündə birləşdirir.
Son iki komponent (kommunikativ və təşkilatçılıq
komponentləri) bir-biri ilə sıx əlaqədədirlər.
Texnologiyaların müxtəlif təsnifatları var. Onlardan ikisi –
pedaqoji və psixoloji texnologiyalar xüsusilə qeyd edilməlidir.
Pedaqoji texnologiyalarda əməliyyatlar və hərəkətlər fiziki cəhətdən hiss olunur. Psixoloji texnologiyalar gizli xarakter daşıyır.
Bu, konkret insanın psixikasında baş verən əməliyyatlar və
hərəkətlərdir. Amma pedaqoji və psixoloji texnologiyalar arasında dəqiq sərhəddi müəyyənləşdirmək olduqca çətindir.
Pedaqoji texnologiyalar aşağıdakı kimi təsnif oluna bilər:
1) Təlim texnologiyası
2) Tərbiyə texnologiyası
3) İnkişaf texnologiyası
4) Diaqnostika texnologiyası

20 Mayıs 2014 Salı

Təbiət insanı zülmətlə dövrələyir və onu daim işığa doğru getməyə məcbur edir. Bu işıq isə elmdir. (İohann Volfanq Höte)

KURİKULUM TESTLƏRİ

  I HİSSƏ T E S T

TEST 1. Kurikuluma nə daxil deyil?
A) təlim strategiyaları                    B) təhsil qanunu
C) məzmun standartları                 D) qiymətləndirmə mexanizmləri
TEST 2. Məzmun standartı neçə hissədən ibarətdir?
A)  3              B)  1             C)  2                  D)  5
TEST 3. Aşağıdakılardan hansı biliyin kateqoriyasına aiddir?
A) Psixomotor               B) Ünsiyyət                C) İdraki                 D) Deklarativ

TEST 4. "Tələbyönümlülük" dedikdə nə nəzərdə tutulur?

A) Məktəbin tələbatının nəzərə alınması
B) Məktəbin və ailənin tələbatının nəzərə alınması
C) Şagirdin tələbatının nəzəzrə alınması
D) Fərdin, cəmiyyətin və dövlətin dəyişən ehtiyac və tələbatlarının nəzərə alınması

TEST 5. Hansı bənddə fənn kurikulumunun strukturu düzgün göstərilmişdir?

A) fənnin məzmunu, təlimin təşkilinə verilən tələblər, qiymətləndirmə
B) giriş, fənnin məqsədi və vəzifələri, fənnin xarakterik xüsusiyyətləri, fənnin məzmunu, təlim strategiyalar, şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirmə
C) məzmun xətləri, forma və üsullar, təlim strategiyası, qiymətləndirmə vasitələri
D) məzmun standartları, təlim strategiyası, qiymətləndirmə vasitələri

TEST 6. Aşağıdakılardan hansı fənn kurikulumlarının səciyyəvi cəhətidir?

A) nəticəyönümlüdür                                         B) bİlikyönümlüdür
C) müəllimyönümlüdür                                      D) fənyönümlüdür

TEST 7. Aşağıdakılardan hansı təlimin təşkilinə verilən tələblərə daxil deyil?

A) dəstəkləyici mühitin yaradılması                
B) bilikyönümlüdür
C) təlimdə bərabər imkanların yaradılması    
D) fəaliyyətin stimullaşdırlması

TEST 8. Aşağıdakılardan hansı iş üsuludur?

A) klaster, müzakirə                              B) müsahibə. qrup işi
C) BİBÖ, cütlərlə iş                                D) cütlərlə, fərdi

TEST 9. Planlaşdırmanın neçə növü var?
A) 1          B) 3             C) 4              D) 2

TEST 10. Neçə təlim forması var?
A) 4           B) 5            C) 8               D) 14
TEST 11. Aşağıdakılardan hansı iş forması deyil?
A) cütlərlə          B) fərdi           C) kollektv             D) müzakirə
TEST 12.  Perspektiv planlaşdırma hansı müddəti əhatə edir?

A) illik                 B) aylıq           C) rüblük              D) gündəlik
TEST 13. Aşağıdakılardan hansı ənənəvi qiymətləndirmə sisteminə aiddir?
A) cari rəqəmli qiymətyazmadan imtina edilməsi məzmunun bütövlükdə mənimsənilməsini təmin edir.
B) şagirdin nailiyyəti (qazanılan dəyərlər) qiymətləndirilir, inkişafı sistemli şəkildə izlənilir.
C) qiymətləndirmə şagirdə qiymət yazmaq kimi qəbul olunurdu, yüksək rəqəmli qiymət şagirdlərin əsas stimullarından biri idi.
D) qiymətləndirmə standartlarının təyin edilməsi qiymətləndirmənin obyektivliyini təmin edir.
TEST 14. Məktəbdaxili qiymətləndirmənin neçə növü var?
A) 3                      B) 4                          C) 5                      D) 2
TEST 15. Perspektiv planlaşdırma üçün müəllim hansı bacarıqlara malik olmalıdır?
1. Məzmun standartlarına əsasən dərslikdəki (dərslik olmayan fənlər üzrə müəllim vəsaitindəki) tədris vahidi və mövzular üzrə dəqiqləşmələr aparmaq.
2. Tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığını müəyyənləşdirmək.
3. Mövzuya uyğun motivasiyanı müəyyənləşdirmək.
4. İnteqrasiya imkanlarını müəyyən etmək.
A) 2, 3, 4               B) 1, 2, 3                   C) 1, 3, 4                D) 1, 2, 4
TEST 16. Aşağıdakı prinsiplərdən hansı tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığına aid deyil?
A) kiçikdən böyüyə    B) sadədən mürəkkəbə   C) xronoloji  D) məntiqi ardıcıllıq
TEST 17. Summativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?
A) təlim prosesinin əvvəlində. Təlim prosesinin hər hansı aralıq mərhələlərində  (bölmənin tədrisindən əvvəl və ya yarımil başlayanda).
B) summativ qiymətləndirmə bölmə və bəhsin, yarımilin sonunda.
C) dərs ilinin əvvəlindən başlayaraq mütəmadi olaraq.
TEST 18. Formativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?
A) təlimin hər hansı bir mərhələsi üçün  müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin nailiyyət səviyyəsini qiymətləndirmək.
B) fənn üzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək.
C) təhsilin hər hansı mərhələsində ( tədris vahidinin, yarımilin və ilin sonunda ) şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətləri qiymətləndirmək.
TEST 19. Diaqnostik qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?
A) təlimin müəyyən mərhələsi üçün təyin edilmiş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarının səviyyəsini qiymətləndirmək.
B) təlimin hər hansı mərhələsində fənn üzrə şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək.
C) təhsilin hər hansı mərhələsində ( tədris vahidinin, yarımilin və ilin sonunda ) şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətləri qiymətləndirmək.
TEST 20. Summativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?

A) təhsilin hər hansı mərhələsində ( tədris vahidinin, yarımilin və ilin sonunda ) şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətləri qiymətləndirmək.
B) təlimin müəyyən mərhələsi üçün müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarının səviyyəsini qiymətləndirmək.
C)   fənn üzrə təlimin hər hansı mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək.
TEST 21. Formativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?
A) təlim prosesinin əvvəlində. Təlim prosesinin hər hansı aralıq mərhələlərində  (bölmənin tədrisindən əvvəl və ya yarımil başlayanda).
B) summativ qiymətləndirmə bölmə və bəhsin, yarımilin sonunda.
C) dərs ilinin əvvəlindən başlayaraq mütəmadi olarq.
TEST 22. Diaqnostik qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?
A) dərs ilinin əvvəlindən başlayaraq mütəmadi olarq.
B) təlim prosesinin əvvəlində. Təlim prosesinin hər hansı aralıq mərhələlərində  (bölmənin tədrisindən əvvəl və ya yarımil başlayanda).
C) bölmə və bəhslərin, yarımilin sonunda.
TEST 23. Summativ qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr hansılardır?

A) şifahi təqdimat, testlər, fəaliyyət nəticələrinin nümayişi.
B) müsahibə, söhbət, müşahidə, tapşırıqlar, valideynlərlə və digər fənn müəllimləri ilə əməkdaşlıq.
C) müşahidə, şagirdlərin şifahi cavabları, şagirdlərin yazı işlərinin təhlili, test tapşırıqlarının nəticələri.
TEST 24. Qiymətləndirmə standartlarında neçə səviyyə müəyyən olunub?

A) 3                 B) 4                C) 6                 D) 5
TEST 25. İllik qiymət hansı düsturla çıxarılır?

 A)       B)     C)     D)    
TEST 26. Summativ qiymətləndirmə tapşırıqları hazırlanan zaman sualların çətinlik dərəcəsi necə paylaşdırılır?
A) asan səviyyə  20%, orta səviyyə  20%,  çətin səviyyə  30%,  ən çətin səviyyə  30%
B) asan səviyyə  30%, orta səviyyə  20%,  çətin səviyyə  20%,  ən çətin səviyyə  30%
C) asan səviyyə  20%, orta səviyyə  30%,  çətin səviyyə  30%,  ən çətin səviyyə  20%
D) asan səviyyə  25%, orta səviyyə  25%,  çətin səviyyə  25%,  ən çətin səviyyə  25%
TEST 27. İllik planlaşdırmaya hansı daxil deyil?
A) standartlar         B) inteqrasiya          C) resurslar            D) motivasiya

TEST 28. Diaqnostik qiymətləndirmədə istifadə olunan vasitələr hansılardır?
A) müsahibə, söhbət, müşahidə,tapşırıqlar, valideynlərlə və digər fənn müəllimləri ilə əməkdaşlıq.
B) müşahidə, şagirdlərin şifahi cavabları, şagirdlərin yazı işlərinin təhli, test tapşırıqlarının nəticələri.
C) şifahi təqdimat, testlər, nailiyyətlərin nümayişi.
TEST 30. Formativ qiymətləndirmədə istifadə olunan vasitələr hansılardır?
A) şifahi təqdimat, testlər, nailiyyətlərin nümayişi.
B) müsahibə, söhbət, müşahidə,tapşırıqlar, valideynlərlə və digər fənn müəllimləri ilə əməkdaşlıq.
C) müşahidə, şagirdlərin şifahi cavabları, şagirdlərin yazı işlərinin təhli, test tapşırıqlarının nəticələri.


II HİSSƏ 

1. Təlim standartlarına uyğunluq, mubahisəli faktların olmaması, faktların dəqiqliyi, orfoqrafik, durğu işarələri və qrammatik qaydaların gözlənilməsi dərsliyə verilən hansı tələbin xüsusiyyətləridir?
a) duzgunluk       b) əyanilik      c) tamlıq    d) ardıcıllıq

2. Nəzəri materiallar, praktik materiallar, təsviri materiallar və qiymətləndirmə materialarının olması dərsliyə verilən hansı tələbi xarakterizə edən xüsusiyyətlərdir?
a) duzgunluk     b) muasirlik     c) tamlıq    d) uyğunluq

3. Havard Qardner nəzəriyyəsinə gorə dərketmənin necə usulu var?
a) 2      b) 8      c)5     d) 3

4. Muəllim şagirdlərə “Mənim ailəm” movzusunda şifahi mətn qurmağı tapşırdı. Hansı dərketmə üsuluna aid olan şagird bu tapşırığın icrasında daha uğurlu nəticə göstərə bilər?
a) lingvistik dərketmə      b) vizual/məkan        c) naturalistik/təbiət

5. Təklikdə oyrənmək vərdişləri numayiş etdirir, qarşısındakl insanın kim olduğunu, nə edə biləcəyini və nə etmək istədiyini bilir. Qeyd olunanlar hansı dərketmə üsulunu xarakterizə edir?
a) lingvistik dərketmə     b) fərddaxili     c) fərdlərarası     ç) məntiqi riyazi

6. Uc dost nəyi xoşladıqları haqqında söhbət edir. Anar deyir: “Mən bağda gəzməyi, quşların şən nəğmələrini dinləməyi, heyvanlara qulluq etməyi cox xoşlayıram”. Vusal deyir: “ Mən idmanı çox sevirəm. Məktəbimizdəki idman dərnəyinə yazılmışam”. Elnur isə deyir:”Mən isə internetdə işləməyi çox xoşlayıram. Internet vasitəslə müxtəlif filmlərə baxmaq, maraqlandığın hər şeyin şəklini tapmaq mümkündür”.dostların dərketmə üsullarını müəyyən edin.
a) Anar- naturalistik, Vusal - bədən/kinestik, Elnur - vizual/məkan
b) Elnur- linqvistik, Anar –emosional, Vusal - vizual/məkan
c) Vusal – psixomotor, Elnur –idraki, Anar – emosional

7. Dərsliklərə verilən tələblər hansılardır?
1. duzgunluk 2. şuurluluq 3. əyanilik 4. ifadəlilik 5.mənbələrin gostərilməsi 6.fəal təlim ucun şəraitin yaradılması
a) 1,3,4, 6      b) 2,3,4,5     c)1,3,5,6      d)2,3,4,6

8 Multimediya nədir?
a) səs, şəkil, mətn, animasiya, video kimi iki və daha artıq mediyanın birləşməsi
 
b) video kadrlardan istifadə etmək
 
c) filmə xususi effektlər əlavə edilməsi: video effektlər və ya hərəkət effektləri

9. Fənn kurikulumunun təlim strategiyaları bölməsi hansı məsələləri əhatə edir?
a) məzmun standartları, təlim usulları və qiymətləndirmə standartları
b) təlimin təşkilinə verilən tələblər, təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması və məktəbdaxili qiymətləndirmə
c) təlimin forma və usulları, təlimin təşkilinə verilən tələblər və təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması

10. Pedaqoji prosesin tamlığı nədir?
a)Təlim məqsədləri kompleks (inkişafetdirici, oyrədici, tərbiyəedici) şəkildə həyata kecirilir, real nəticələrlə yekunlaşan muəllim və şagird fəaliyyətini əhatə edir.
 
b) Pedaqoji proses munasib maddi-texniki baza əsasında və sağlam mənəvi-psixoloji mühitdə təşkil edilir.
c) Tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, onların istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına yönəldilir.

11 Təlim usullarını seçin:
1.BİBÖ 2.qrup işi 3. karusel 4. kollektivlə iş 5. auksion 6. ziqzaq
 
7. cutlərlə iş
a) 1,2, 4, 7      b) 2, 4, 7     c) 1,3, 5, 6,     d)1, 2, 4,6

12. Təlimin necə forması var?
a) 2        b)4         c)hər muəllimin oz təlim forması var

13. Təhsil taksonomiyaları hansılardır?
b) Deklorativ, emosional, idraki
c) Psixomotor, prosedural, koqnitiv
 
a) İdraki, emosional, psixomotor
d) idraki, kontekstual, emosional

14. İdraki taksonomiyaları təsnif olunub.
a) E.J Simpson , 1972
b) K.D. Mur, 1972
 
c) Benjamen Blum , 1956
d) D.Krassvod, 1964

15. “Umumi təhsil pilləsinin dovlət standartı və proqramları (kurikulumları)” nə vaxt təsdiq edilmişdir?
a) 30 oktyabr 2006-cı il
 
b) 26 aprel 1999-cu il
 
c) 3 iyun 2010-cu il
 

16 Biri kurikuluma aid deyil:
 
a) Kurikulum təlim proseini əks etdirən sənəddir
b) Kurikulum – təlim prosesi ilə bağlı bütün fəaliyyətləri əks etdirən konseptual sənəddir
c) Kurikulum nəyin və hansı müddətdə öyrədiləcəyini əks etdirən sənəddir
d) Kurikulum mənşəcə latın sözü olub lüğəti mənası “yol”, “istiqamət” deməkdir.
 

17. “Bu nov кuriкulum fənn sahələri uzrə təlimin asanlaşdırılmasına хidmət edir. Bu, əкsər hallarda əsas təlim məqsədləri ətrafında cəmləşir və ayrı-ayrı fənlərlə bağlı biliкləri əhatə edir.” Qeyd olunan fikir kurikulumun hansı növü haqqındadır?
a) Inteqrasiya оlunmuş кurriкulum
b) Qeyri-rəsmi кurriкulum
c) Fənlərə əsaslanan кurriкulum d) Əhatəli кurriкulum

18. Muasir fənn kurikulumlarının səciyyəvi xüsusiyyətlərini seçin:
1. bilikyonumludur 2.şəxsiyyətyonumlu 3.muəllimyonumlu 4. təklifyonumlu
5.tələbyonumlu 6.şagirdyonumlu
a) 1, 3, 4, 6      b) 2, 5, 6      c) 1, 2, 4, 6     d)3,5,6

19.Fənn kurikulumlarının strukturunu müəyyənləşdirin:
a) giriş, fənnin məqsəd və vəzifələri, fənnin xarakterik xususiyyətləri, fənnin məzmunu, təlim strategiyaları
b) giriş, fənnin məqsəd və vəzifələri, fənnin xarakterik xususiyyətləri, fənnin məzmunu, təlim strategiyaları, şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi
c) umumi təlim nəticələri, məzmun xətləri, məzmun standarltları
d) umumi təlim nəticələri, məzmun xətləri, muəllimin təlim fəaliyyətinin planlaşdırılmasına dair nümunələr

20. Biri səhvdir:
a) məzmun xətti dəyişməzdir
b) alt-standart dəyişməzdir
c) əsas standart əsasən dəyişməzdir
d) alt-standart daim dəyişir

21. Biri alt standartın funksiyası deyil:
a) Təlim məqsədlərinin dəqiq muəyyən olunması üçün etibarlı zəmin yaradır
b) Təlim strategiyalarının düzgün seçilməsində mühüm rol oynayır
c) Fənlər uzrə muəyyən olunan təlim nəticələrini məzmun xətləri uzrə umumi şəkildə ifadə edir
d) Təlimin məzmununun davamlı inkişafını təmin edir.

22. Bilik və fəaliyyət hissəsi səhv gostərilmiş standartı müəyyən et:
a) 2.2.5. Mətnin əsas hissələrini secib nəql edir.
b) 4.1.4. Cəm şəkilcisinin yazılışı və tələffüzü ilə bağlı qaydaları nitqində tətbiq edir
c) 2.2.1. “Doğru” və “yalan” mülahizələri fərqləndirir.
d) 1.1.3. 20 dairəsində ədədləri oxuyur və yazır.

23. Bilik və fəaliyyət hissəsi duzgun gostərilmiş standartı muəyyən et:
a) 3.1.2. Əşyanın fəzada vəziyyətini muəyyənləşdirir
b) 3.3.2. Dinlər haqqında ilkin təsəv­vürlərini sadə şəkildə izah edir.
c) 2.1.1 ” Fərd”, “ailə” və” kollek­tiv” anlayışlarını muqayisə etməklə fərqləndirir.
d) 2.1.3. Texnoloji vasitələr haqqında kiçik təqdimatlar edir.
 

24. Biliyin kateqoriyaları hansı bənddə düzgün göstərilmişdir?
a) Deklarativ, prosedural, kontekstual
b) Emosional, prosedural, kontekstual
c) Emosional, koqnitiv, psixomotor
25. Fəaliyyətin icrasına dair prosedur qaydaları əhatə edən biliklər hansı kateqoriyaya aiddir?
a) koqnitiv       b) kontekstual      c) prosedural     d) deklarativ

26. Məlumat xarakterli biliklər hansı kateqoriyaya aiddir?
a) koqnitiv      b) kontekstual        c) prosedural       d) deklarativ

27. 1.1.3. İnformasiyadan istifadə üsullarını sadə formada izah edir alt standartının məzmun komponentinin hansı kateqoriyaya aid olduğunu müəyyələşdirin:
a) koqnitiv       b) kontekstual       c) prosedural       d) deklarativ

28. 2.1.1. Motərizəli və motərizəsiz ədədi ifadələri oxuyur və yazır alt standartının fəaliyyət hissəsinin novunu və səviyyəsini muəyyənləşdirin:
a) idraki, bilik
 
b) idraki, anlma
 
c)emosional, təşkil etmək
 
d)psixomotor, mexanizmini bilmək

29. Verilmiş standarta uyğun təlim məqsədini müəyyən edin: 1.3.1. Canlılar aləminə aid olan varlıqları (bitki, heyvan, insan) tanıyır.
a) Heyvanlara qulluq qaydalarını bilir.
b) Canlılarla cansızların fərqini sadə şəkildə izah edir.
c) Heyvanlar aləminə aid varlıqları tanıyır.
d) Canlıların yaşaması üçün lazım olan amilləri sadalayır.

30. “Ucadan duşun” strategiyasının fəaliyyət ardıcıllığı hansı bənddə düzgün verilmişdir?
a) ilkin biliklərini muəyyənləşdirmək, əlaqələndirmək, sual vermək, məqsədi muəyyənləşdirmək, dərk etməni yoxlamaq, təsəvvur etmək, uşaqalrın münasibətini öyrənmək və dəstəkləyici fikirlər əlavə etmək;
b) ilkin biliklərini muəyyənləşdirmək, əlaqələndirmək, sual vermək, sualların növlərini müəyyən etmək, sualları təsnif etmək, sualları yaratmaq;
c) idraki və yuksək idraki bacarıqları əlaqələndirir, təşkilati işarələrdən istifadə edir, düşünmənin üç mərhələsinə cəlb edilir, yeni məlumatları mövcud bilikləri ilə əlaqələndirir.

31. 3.1.3. Yemək masası ətrafında davranış bacarıqlarını numayiş etdirir alt standartının fəaliyyət hissəsinin növunu və səviyyəsini muəyyənləşdirin:
a)idraki, tətbiq
 
b) emosional , dəyərlərin daşıyıcısı olmaq
 
c) emosional, təşkil etmə
d) psixomotor, mexanizm

32. 2.1.3.İdman növlərinə (atletika, gimnastika) aid sadə hərəkətləri nümunələrə muvafiq təkrar edir alt standartının fəaliyyət hissəsinin növünü və səviyyəsini müəyyənləşdirin:
a)psixomotor, təqlid etmək
b)idraki, tətbiq etmək
c)emosional, dəyərlərin daşıyıcısı olmaq
 
d) psixomotor, hazır olmaq

33. “Bu üsul mətnin məzmununun qısa müddət ərzində şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsinə imkan yaradır. Şagirdlər dord nəfərlik qruplara bölünür (əsas qrup). Qruplardakı şagirdlər yenidən nömrələnir.Hər qrupdakı eyni rəqəmli şagirdlərdən yeni qrup (ekspert qrupu) yaradılır.Öyrəniləcək mətn qrupların sayı qədər hissələrə bolunur və ekspert qruplarına verilir”. Haqqında danışılan təlim üsulunu müəyyən et:
a) Ziqzaq       b) Karusel       c) BİBÖ       ç) Qərarlar ağacı

34. Əşya və ya hadisələri muqayisə etmək, onların oxşar və fərqli cəhətlərini müəyyənləşdirmək üçün bu üsuldan istifadə olunur. Haqqında danışılan üsulu müəyyənləşdirin:
a) Ziqzaq     b) Karusel      c) BİBÖ      ç) Venn diaqramı     d)Akvarium

35. Butun şagirdlərə eyni təlim şəraiti yaradılır və pedaqoji proses onların potensial imkanları nəzərə alınmaqla tənzimlənir. Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?
a) Pedaqoji prosesin tamlığı
b)Təlimdə dəstəkləyici muhitin yaradılması
c)Təlimdə bərabər imknların yaradılması
d) Şagirdyonumluluk

36. Hovard Qardnerin “Muxtəlif usullarla dərketmə”nəzəriyyəsinə əsasən verilmiş fikirlərdən biri səhvdir:
a) İnsanlar düşünməyə müxtəlif üsullarla cəlb edilirlər;
 
b) Duşunmə üsulunun düzgün muəyyən edilməsi dərketmə səviyyəsinə təsir edir;
 
c) İnsanlar ən azı bir formaya görə daha güclü dərketmə imkanına malikdirlər;
 
d) Hər bir insan dərketmənin yalnız bir üsulunun daşıyıcısıdır.

37. Şagirdin fəaliyyətini izləmək, potensial imkanlarını müəyyənləşdirmək və inkişaf etdirmək məqsədi daşıyır. Bu təlim forması şagirdin sərbəst duşunməsi üçün real imkanlar yaradır. Qeyd olunan fikirlər təlimin təşkilinin hansı forması aiddir?
a) Karusel     b)qrup işi     c)fərdi iş     ç)BİBÖ     d) cütlərlə iş

38. Şagirdlər təlim tapşırıqlarını birgə yerinə yetirirlər. Bu dərs forması şagirdlərə daha yaxından əməkdaşlıq etməyə və unsiyyət qurmağa, məsuliyyəti boluşməyə optimal imkan yaradır. Qeyd olunan fikirlər təlimin təşkilinin hansı forması aiddir?
a) Karusel        b)kollektivlə iş       c)fərdi iş      c)BİBÖ       d) cutlərlə iş

39. Tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, onların istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına yönəldilir. Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?
a)Pedaqoji prosesin tamlığı
b)Təlimdə dəstəkləyici muhitin yaradılması
c)Təlimdə bərabər imknların yaradılması
ç)Şagirdyonumluluk

40. Təhsilt taksonomiyaları haqqında fikirlərdən biri səhvdir:
a) Taksonomiya təlim məqsədlərinin ardıcıllığını və əlaqəliliyini təmin edir;
b) Taksonomiya qısa müddətdə boyuk həcmli materialı öyrənmək imkanı verir;
c) Taksonomiya təlimin keyfiyyətini yuksəldir;
ç) Taksonomiya təlimin konqruentliyinə əminlik yaradır;

41. Strategiya ilə oxuyan hansı bacarıqlara yiyələnir?
1. Kicik və boyuk idraki fəaliyyətlər vasitəsi ilə oyrənir
2. Muxtəlif yazı üslubları haqqında bilikləri olur
3. Oyrənmək məqsədi ilə başqaları ilə əməkdaşlıq edir
4. Yeni bilikləri əvvəlki biliklərlə əlaqələndirir
5. Tanıdığı sözlər vasitəsi ilə mətnin mənasını dərk edir
a)1, 3, 4         b)1, 2, 4,        c)3, 4, 5      ç)2,4,5     d)1,3,5

42. Strategiya ilə oxuyan oxucu məqsədləri muəyyənləşdirərkən əsasən hansı üsuldan istifadə edir?
a) Ziqzaq       b) Karusel       c) BİBÖ      ç) Venn diaqramı       d)Akvarium

43. Biri mikro idraki bacarıq deyil:
a) billmək         b) anlamaq        c) qərar qəbul etmək       d)analiz

44. Biri makro idraki bacarıqdır:
a) tətbiq etmək        b) təhlil etmək      c) problemi həll etmək     d) dəyərləndirmək

45. Fənn kurikulumları əsasında təlimin planlaşdırılmasının necə novu var?
a) 1       b) 2       c)3        d)4

46. Perspektiv planlaşdırma hansı müddəti əhatə edir?
a) aylıq       b) gundəlik       c) rubluk      d) illik
 

47. Perspektiv planlaşdırma aparmaq üçün muəllim hansı bacarıqlara malik olmalıdır?
Məzmun standartlarına əsasən dərslikdəki (dərslik olmayan fənlər uzrə muəllim vəsaitindəki) tədris vahidi və movzular uzrə dəqiqləşmələr aparmaq.
 
Tədris vahidlərinin və movzuların ardıcıllığını müəyyənləşdirmək.
3. İnteqrasiya imkanlarını müəyyən etmək.
4. Movzuya uyğun motivasiyanı müəyyənləşdirmək.
5. Əlavə resurslar secmək.
 
a) 2, 3, 4,5      b) 1,3, 4,5       c) 1, 2, 3,5       d) 1, 2, 4,5

48. Aşağıdakılardan hansılar numunəvi perspektiv planlaşdırma sxeminə aiddir.
1. Tədris vahidi
2. Motivasiya yaratmaq
3.Movzular
4. Standratlar
5. İnteqrasiya
6.Tədqiqat sualının qoyuluşu
7. Tarix
a) 1,3,4,5,7         b) 1,2,4,5,6         c)1,3,5, 6, 7         d) 1, 2, 3, 4, 5

49. Aşağıdakı prinsiplərdən hansı tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığına daxil deyil?
a) xronoloji
 
b) sadədən murəkkəbə
c) əlaqəlilik
d) məntiqi
 

50. Aşağıdakılardan hansı fəal dərsin mərhələləridir?
1. Motivasiya, problemin qoyuluşu
2. Tədqiqatın aparılması
3. Məlumat mubadiləsi
4. Ev tapşırığının yoxlanılması
5. Məlumatların müzakirəsi
 
6. Nəticələrin cıxarılması
7. Yeni movzunun izahı
8. Yaradıcı tətbiq etmə
9. Yeni dərsin mohkəmləndirilməsi ucun sual və tapşırıqlar
10. Qiymətləndirmə (məqsədə gorə muəyyən mərhələdən sonra aparıla bilər)
a) 1,2,3,5,6,8,10         b) 2,3,4,5,7,8,9,         c) 1,4,6,7,8,9,10        d) 3,4,6,7,8,9,10

51. Gundəlik planlaşdırma nümunəsinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?
a) Movzu b) İnteqrasiya c) Tədris vahidi d) Təlim usullar

52. Aşağıdakı fikirlərdən biri motivasiya mərhələsinə aid deyil.
a) Fəal dərsin birinci mərhələsidir.
b) İştirakзılar əldə etdikləri biliklərin informasiya mubadiləsini aparırlar.
c) İnsan təfəkkurunu hərəkətə gətirən və şagirdlərin idrak fəallığına təkan verən prosesdir.
d) Hər hansı bir fəaliyyətə təhrik edən vasitədir.
 

53. Aşağıdakı fikirlərdən biri informasiya mübadiləsi mərhələsinə aiddir.
a) Bu mərhələdə iştirakcılar tədqiqatın gedişində əldə etdikləri tapıntıların, yeni informasiyanın mübadiləsini aparırlar.
b) Fəal dərsin dorduncu mərhələsidir.
 
c) Hər hansı bir fəaliyyətə təhrik edən vasitədir.
 
d) Biliklərin mənimsənilməsinin başlıca meyarı onun yaradıcı surətdə tətbiqidir.

54. Aşağıdakı fikirlərdə hansı tədqiqatın aparılması mərhələsinə aiddir.
a) İnsan təfəkkurunu hərəkətə gətirən və şagirdlərin idrak fəallığına təkan verən prosesdir.
b) Bu mərhələdə iştirakcılar tədqiqatın gedişində əldə etdikləri tapıntıların, yeni informasiyanın mübadiləsini aparırlar.
c) Dərsdə əldə edilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin möhkəmləndirilməsi məqsədini güdən sərbəst iş formasıdır.
d) Bu zaman yeni faktların öyrənilməsi və bu suallara cavabların tapılması gedişində düşünmək və yeni bilgiləri kəşf etmək üçün münasib şərait yaranır.
 

55. Aşağıdakı fikirlərdə hansı yaradıcı tətbiqetmə mərhələsinə aid deyil.
a) Şagirdlərin idrak fəallığına təkan verən prosesdir.
b) Biliklərin mənimsənilməsinin başlıca meyarıdır.
c) Biliyi mohkəmləndirir, onun praktiki əhəmiyyətini uşağa açıb göstərir.
 
d)Bu mərhələ vaxt etibarilə yalnız bir akademik dərslə məhdudlaşmaya da bilər,
 

56. Aşağıdakı fikirlərdən hansı nəticələrin çıxarılması mərhələsinə aid deyil.
a) Şagirdlər yeni biliyin kəşfi yolunda son addımı atır, ümumiləşdirmə aparır.
 
b) Şagird əldə olunan bilikləri irəli surulmuş fərziyyələrlə mustəqil olaraq tutuşdurmalıdır.
 
c) Şagirdlər kəşf etdikləri biliklər ucun bənzərsiz sevinc və məmnuniyyət hissi yaşayırlar.
d) Bu mərhələdə iştirakcılar tədqiqatın gedişində əldə etdikləri tapıntıların, yeni informasiyanın mübadiləsini aparırlar.

57. Aşağıdakı fikirlərdən hansı informasiyanın müzakirəsi və təşkili mərhələsinə aiddir.
1. Butun bilik, bacarıq və vərdişlərin, təfəkkürün müxtəlif növlərinin (məntiqi, tənqidi, yaradıcı) səfərbərliyini tələb edir.
 
2. Bu mərhələ vaxt etibarilə yalnız bir akademik dərslə məhdudlaşmaya da bilər, yəni onun həyata keçirilməsi sonrakı dərslərdə də mümkündür.
3. Dərsdə əldə edilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin möhkəmləndirilməsi məqsədini güdən sərbəst iş formasıdır.
4. Bu mərhələdə movcud tədqiqat sualına cavabın cizgiləri aydın seçilməyə başlayır. Məlumatlar sxem, qrafik, cədvəl, təsnifat formasında təşkil oluna bilər.
5. Biliyi mohkəmləndirir, onun praktiki əhəmiyyətini uşağa açıb göstərir.
 
a) 4,5       b) 1,3       c) 1,4     d) 1,5

58. “İstənilən prosesin təkmilləşdirilməsini təmin edən bir mexanizmdir” bu fikir fəal dərsin hansı mərhələsinə aiddir.
 
a) Tədqiqatın aparılması
b) Qiymətləndirmə
c) İnformasiyanın müzakirəsi və təşkili
d) Yaradıcı tətbiqetmə


59. Aşağıdakılardan biri “Azərbaycan Respublikasının ümumitəhsil sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası”na aid deyil.
a) Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsinin əsas xususiyyətləri.
b) Buraxılış imtahanları.
c) Qiymətləndirmə meyarları.
d) Kurikulum uzrə qiymətləndirmə.

60. Aşağıdakılarda hansı müasir qiymətləndirməyə aid deyil.
a) Tədris prosesinin yalnız müəyyən bir hissəsində tətbiq edilir.
b) Təhsilin keyfiyyətinin yuksəldilməsinə yonəlldilir və onu idarə edən vacib amil kimi meydana cıxır.
c) Şagirdin inkişafı sistemli şəklidə izlənilir.
d) Qiymətləndirmənin obyektivliyini təmin edir.

61. Qiymətləndirmə standartları neзə səviyyədə muəyyən olunur?
a) 3        b) 4      c) 5      d) 6
 

62. Məktəbdaxili qiymətləndirmənin necə novu var?
a) 2      b) 4      c) 5      d) 3

63. Aşağıdakılardan hansı diaqnostik qiymətləndirməyə aiddir.
a) fənn uzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək.
b) təlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarının formalaşma səviyyəsini qiymətləndirmək.
c) təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin və ilin sonunda) şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətləri qiymətləndirmək.
d) şagirdlərin təlim sahəsində irəliləyişlərinin izlənilməsini təmin edir.
 

64. Diaqnostik qiymətləndirmə hansı mərhələlərdə aparılır?
a) Dərs ilinin ilk gunu.
b) Dərs ilinin əvvəlindən başlayaraq hər dərsin sonunda.
c) Bolmə və bəhslərin, yarımilin sonunda.
 
d) Təlim prosesisinin əvvəlində. Təlim prosesinin hər hansı aralıq mərhələlərində (bölmənin tədrisindən əvvəl və ya yarımil başlayanda).
 

65. Formativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?
a) Fənn uzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə.
b) Təlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarının səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə.
c)Təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin və ilin sonunda) şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətləri qiymətləndirmək məqsədilə.
d) Şagirdlərin maraq dairəsi, dьnyagцrьşь, yaşadığı mьhit haqqında məlumat almağa imkan verir.
 


66. Formativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?
a) təlim prosesisinin əvvəlində. Təlim prosesinin hər hansı aralıq mərhələlərində (bölmənin tədrisindən əvvəl və ya yarımil başlayanda).
 
b) bolmə və hər movzunun əvvəlində.
c) bolmə və bəhslərin, yarımilin sonunda.
 
d) dərs ilinin əvvəlindən başlayaraq mutəmadi olaraq.
 

67. Necə formativ qiymətləndirmə sxemi var?
a) 5      b) 6      c) 2     d) 3

68. Holistik qiymətləndirmə sxemində bilik və bacarıqların meyarı nəyə əsasən müəyyən olunur?
 
a) movzuya    b) məqsədə      c) motivasiyaya     d) standarta


69. Bunlardan hansı holistik qiymətləndirməyə aid edilə bilməz?
a) butov qiymətləndirmə
 
b) meyara əsasən qiymətləndirmə
 
c) surətli qiymətləndirmə
d) standarta əsasən

70. Aşağıdakılardan hansı analitik qiymətləndirmə sxeminə aid deyil?
a) Şagirdin ayrı-ayrı fəaliyyət sahələri uzrə qiymətlərini muəyyənləşdirir.
 
b) Qiymətləndirmədə, əsasən, 4-5 ballıq şkaladan istifadə edilir.
 
c) Bu zaman şagirdlərin fəaliyyəti ardıcıl qiymətləndirilməklə, onların nailiyyətləri haqqında daha ətraflı informasiya verilir.
d) Bu qiymətləndirmə surətli aparılır.

71. Summativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?
a) fənn uzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə.
b) təlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarının formalaşma səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə.
c) təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin və ilin sonunda) şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətləri qiymətləndirmək məqsədilə.
d) Şagirdlərin maraq dairəsi, dьnyagцrьşь, yaşadığı mьhit haqqında məlumat almaq məqsədilə.
 

72. Summativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?
a) təlim prosesisinin əvvəlində. Təlim prosesinin hər hansı aralıq mərhələlərində (bölmənin tədrisindən əvvəl və ya yarımil başlayanda).
 
b) dərs ilinin əvvəlindən başlayaraq mutəmadi olaraq.
c) bolmə və hər movzunun sonunda.
 d) bolmə və bəhslərin, yarımilin sonunda.
 


73. Summativ qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr hansılardır?
a) muşahidə, şagirdlərin şifahi cavabları, şagirdlərin yazı işlərinin təhlili, test tapşırıqlarının nəticələri.
b) musahibə, sohbət, muşahidə, tapşırıqlar, valideynlərlə və digər fənn müəllimlərilə əməkdaşlıq.
 c) şifahi təqdimat, testlər, nailiyyətlərin numayişi.
d) tapşırıqlar, valideynlərlə və digər fənn müəllimlərilə əməkdaşlıq, muşahidə.

74. Aşağıdakılardan hansı qiymətləndirmə standartlarına aid deyil?
a) Siniflər uzrə şagirdlərin yiyələnəcəkləri bilik və bacarıqlar əks olunur.
 b) Təhsilin muəyyən mərhələsində şagirdlərin nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dovlət tələbidir.
c) Təhsilin hər hansı bir mərhələsində müəyyən olunmuş səviyyələr üzrə şagirdin yiyələnməli olduğu bilik və bacarıqların kəmiyyət və keyfiyyət göstəricisidir.
d) Məzmun standartlarının reallaşma səviyyəsini, şagirdlərin inkişafındakı dəyişiklikləri müəyyən edir.
 

75. Aşağıdakılardan biri qiymətləndirmə standartlarının fəaliyyət komponentinə aid deyil.
a) Vaxt
b) Kəmiyyət
c) Keyfiyyət
d) Məzmun
 

76. Aşağıdakılardan biri summativ qiymətləndirilmənin nəticələrinin təhlilinə aid deyil.
a) Yeni qərarların qəbul edilməsində şagird nailiyyətlərinin nəzərə alınması.
 b) Şagirdlərin əməkdaşlıq bacarığının muəyyənləşdirilməsi.
c) Bir qrupun nəticəsinin oxşar şəraitli digər qrupun nəticəsi ilə muqayisəsi.
d) Zaman baxımından bir qrupun nailiyyət keyfiyyətində dəyişikliklərin baş verməsi.

77. İnteqrasiyanın neçə səviyyəsi var?
a) 2      b) 3     c) 4    d) 5

78. Bunlardan hansı inteqrasiyanın “Hər hansı məzmun standartlarında digər fənlərlə inteqrasiya imkanlarının nəzərdə tutulması” istiqamətinə aid deyil?
a) Ana dili
b) Texnologiya
c) Musiqi
d) Həyat bilgisi


79. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğru deyil?
a) İnteqrasiyada ifrata varmaq, fənlə bağlı mühüm bilik və bacarıqların tədrisindən yayındıra bilər.
 
b) Fənləri hansı model üzrə inteqrasiya etmək haqqında dərindən düşünmək və düzgün qərarlar qəbul etmək lazımdır.
c) Butun fənlər uzrə təhsilin muxtəlif pillələrində inteqrasiyaya eyni dərəcədə əhəmiyyət verilməlidir.
d) Fərqli inteqrasiya modelləri muxtəlif nəticəyə gətirib cıxarır
. 

80. İnteqrasiyanın novləri hansılardır?
1. fəndaxili
2. fənlərin əlaqələndirilməsi
3. fənlərarsı
4. fənlərin birləşdirilməsi
a) 2,4       b) 1, 3       c) 1,2      d) 3,4

81. Fənlərin əlaqələndirilməsi novu uzrə inteqrasiyanın neçə modeli var?
a) 3       b) 4      c) 5    d) 6



III HİSSƏ T E S T
1. Təhsil islahatı neçənci illəri əhatə edir?

 a) 1999—2007 b) 2001—2011
 d) 1999—2013
 c) 1999—2009

 2. Kurrikulum nədir?
 a) Təlimin təşkilinə qoyulan tələblər və qiymətləndirmə nümunələri toplusu
 b) Təlim prosesi ilə bağlı bütün fəaliyyətlərin səmərəli təşkilinə, məqsədyönlü və ardıcıl həyata keçirilməsinə imkan yaradan konseptual sənəd.
 c) Dərs nümunələri, qiymətləndirmə nümunələri və müəllimlər üçün digər metodik göstərişlər toplusu
 d) Təlim metodu, forma və vasitələrin məcmusu

 3. Milli Kurrikulum hazırlanarkən aşağıda göstərilən prinsiplərin hansı nəzərə alınmamışdır?

 a) tələbyönümlük
 b) nəticəyönümlük
 c) subyektivlik
 d) şəxsiyyətyönümlük

 4. İbtidai təhsil pilləsi üçün neçə fənn kurrikulumu hazırlanıb?
 a) 10 b) 9
 c) 11 d) 12

 5. Kurrikulumlarda fənnin məzmunu necə verilmişdir?
 a) bacarıqlar şəklində ifadə edilən təlim nəticələri- standartlar formasında
 b) qimətləndirmə standartları şəklində ifadə edilən təlim nəticələri- standartlar formasında
 c) biliklər şəklində ifadə edilən təlim nəticələri — standartlar formasında
 d) oyun və fəaliyyət şəklində ifadə edilən təlim nəticələri- standartlar formasında

 6. Kurrikulumda məzmun standartı nədir?
 a. şagirdlərin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək üçün konkret ölçülərdir.
 b. təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin və müəllimlərin bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir
 c. təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir
 d. yalnız şagird fəaliyyətinin mərhələlərini əhatə edir

 7. Aşağıdakı ifadələrdən hansılar alt-standartlara aid deyil?
 a. əsas standartın tərkib hissəsi olub ona xidmət edir
 b. təlimin müxtəlif mərhələləri üzrə şagirdlərin inkişafını izləməyə imkan verir
 c. təlim prosesinin planlaşdırılması və qurulmasını istiqamətləndirir
 d. təhsil pillələri üzrə dəyişməz qalır

 8. 4.1.4. Ədədin kəmiyyətin göstəricisi olduğunu başa düşdüyünü nümayiş etdirir. Bu standart hansı bilik və fəaliyyət növünə aiddir?
 a) deklorativ bilik bilik – idraki fəaliyyət b) kontekstual bilik – psixomator fəaliyyət
 c) prosedural bilik – idraki fəaliyyət d) deklorativ və kontekstual bilik

 9. Təlim strategiyaları seçilərkən aşağıdakıların hansı nəzərə alınmır?
 a) Qiymətləndirmə standartları b) Fənnin məqsədləri c) Valideynin arzusu
 d) Fənnin məqsəd və vəzifələri

 10. Fənn kurrikulumlarında təlim strategiyalarına nə daxil deyil?
 a) Fənnin təliminə verilən əsas tələblər
 b) Təlimin təşkilində istifadə olunan forma və üsullar
 c) Fənn üzrə təlimin planlaşdırılması
 d) Kurrikulum islahatının mərhələləri

 11. Təlim üsullarını seçin
 1. Müzakirə 2. Qeyri —standart dərs 3. Beyin həmləsi 4. Kiçik qruplarla iş 5. Venn diaqramı 6. Debatlar
 7. Dərs oyun
 a) 1,3,5,6 b)1, 2,4,6 c) 1, 4,5, 7 d) 3,4,5,6

 12) Təhsildə qiymətləndirmə nədir?
 a) təhsil prosesində şagird nailiyyətlərinin beynəlxalq tələblərə uyğun müvafiq rəqəmlərlə ölçülməsi
 b) təhsil prosesində nailiyyətlərin müəyyən olunmuş keyfiyyət səviyyəsinə uyğunluğunun obyektiv, etibarlı vasitələrlə ölçülməsidir.
 c) təhsil prosesində nailiyyətlərin müəyyən olunmuş keyfiyyət səviyyəsinə uyğunluğunun müəllimin seçdiyi kriteriyalarla ölçməsi.
 d) təhsil prosesində nailiyyətlərin müəyyən olunmuş keyfiyyət səviyyəsinə uyğunluğunun yalnız testlərlə ölçülməsidir

 13. Hansı məktəbdaxili qiymətləndirmənin növlərinə aid deyil?
 a) diaqnostik qiymətləndirmə b) formativ qiymətləndirmə
 c) summativ qiymətləndirmə d) milli qiymətləndirmə

 14. Summatıv qiymətləndirmə nə vaxt aparılmır?
 a) yarımilin sonunda b) dərs ilinin əvvəlində
 c) ayın sonunda d) bölmə başa çatdıqda

 15. Qiymətləndirmə standartları nədir?
 a. təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin və müəllimlərin nailiyyət səviyyəsinə qoyulan tələb.
 b. tədris ilinin sonunda şagirdlərin nailiyyət səviyyəsinə və məktəbin fəaliyyətinə qoyulan dövlət tələbidir.
 c. təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir.
 d. Şagird və müəllimlərin bilik və bacarıqlarına qoyulan tələb

 16. Qiymətləndirmə standartları sxem üzrə neçə səviyyədə hazırlanır?
 a) 3 b) 5 c) 4 d) 2

 17. Tədris prosesinin sonunda bütün səviyyələr üzrə sualların bölgüsü necə olmalıdır?

 a) 1-ci səviyyə üzrə suallar 20%
 2-ci səviyyə üzrə suallar 30%
 3-cü səviyyə üzrə suallar 30%
 4-cü səviyyə üzrə suallar 20%

 b) 1-ci səviyyə üzrə suallar 20%
 2-ci səviyyə üzrə suallar 20%
 3-cü səviyyə üzrə suallar 30%
 4-cü səviyyə üzrə suallar 20%
 5-ci səviyyə üzrə suallar 10%

 c) 1-ci səviyyə üzrə suallar 30%
 2-ci səviyyə üzrə suallar 30%
 3-cü səviyyə üzrə suallar 30%
 4-cü səviyyə üzrə suallar 10%

 d) 1-ci səviyyə üzrə suallar 30%
 2-ci səviyyə üzrə suallar 20%
 3-cü səviyyə üzrə suallar 30%
 4-cü səviyyə üzrə suallar 20%

 18. Qeyd olunan bəndlərdən hansı qiymətləndirmə standartıdır?
 a) 3.4.1.Q1.Borc analayışını izah etməyi bacarır.
 b) 3.4.1. Mənəvi borc (böyüklərə hörmət, kiçiklərə və xəstələrə qayğı) haqqında təsəvvürlərini ifadə edir.
 c) 3.3.2. Dinlər haqqında ilkin təsəv¬vürlərini sadə şəkildə izah edir.
 d) 3.2.2. Mənəviyyata zidd xüsu¬¬siyyətlərə(yalançılıq, paxıllıq, xəbərçilik) münasibət bildirir.

 19. Test nümunələri nəyin əsasında hazırlanır?
 a) Əsas standartların b) Qiymətləndirmə standartlarının c) Alt standartların
 d) Əsas və alt standartların

 20. “Beyin həmləsi” nədir?
 a) İş üsulu b) Dərs forması c) Təlim üsulu d) Dərs nümunəsi


  1.Planlaşdırmanın neçə yolu var?

a)3 b)2  c)4


2.Bunlardan hansı iş formalarına aid deyil?

a)Kollektivlə iş b)cütlərlə iş c)fəal iş


3.”Sinifdə 12 qız,13 oğlan var” mülahizəsinə
uyğun olan doğru mülahizəni seç

a)Sinifdəki şagirdlərin çoxu qızdır

b)sinifdəki uşaqların az hissəsi oğlandır

c)sinifdəkilərin bəzisi qız,bəzisi oğlandır


4.Bunlardan hansı alt standartı səciyyələndirmir?

a)Əsas standartdakı məlumatı aydınlaşdırır

b)təlim strategiyalarının seçilməsinə şərait
yaradır

c) 2rəqəmlə ifadə olunur


5.Bunlardan hansı doğru deyil?

a)Fəal təlimdə müəllim fasilitatordur

b)Fəal təlimdə şagird tədqiqatçıdır

c)Fəal təlim avtoritar rejimdə reallaşır


6.Bunlardan hansı fəal təlimə xas xüsusiyyət
deyil?

a)şəxsiyyətyönümlü b)nəticəyönümlü c)müəllimyönümlü


7”....................... təlimin məzmunu,təşkili
və qiymətləndirilməsilə bağlı bütün məlumatları özündə əks etdirən konseptual sənəddir”Nöqtələrin
yerinə uyğun sözü seçin

a)fasilitator b)kurikulum c)fəal təlim


8.Düzgün variantı seçin:

a)Müəllim fasilitator,şagird tədqiqatçı

b)Şagirdin fikri əsasdır,dərs avtoritar rejimdədir

c)Şagirdin fikri nəzərə alınmır,müəllim şərh
edəndir


9.Fəal təlimə xas xüsusiyyəti seç.

a)şagirdin dərsə marağını artırır,axtarışlara
sövq edir

b)dərsdə səs-küy olduğu üçün problemlər
yaranır.

c)Şagird özü tədqiqatçı olduğu üçün yorulur.


10.Neçə fasilitasiya qaydası var?

a)3 b)4 c)2